Přidat do oblíbených Nastavit homepage
Nabídka produktů
Platební metody

Reklama
.Heureka

Podívejte se jak nás hodnotí zákazníci na portálu HEUREKA - "Ověřený zákazník".

Facebook

Navštivte naše stránky na facebooku. Nabízíme samolepicí fólie, tapety, fototapety, 3D tapety a další. Najdete u nás obrovský výběr, se kterým Vám rádi poradíme. Dodáváme také fólie na renovace dveří, samolepky na zeď, fototapety, Barva ve spreji a další bytové doplňky.


Obchodní podmínky

Uzavření kupní smlouvy

   
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo e-mailem. Při objednávce prostřednictvím webu nebo   e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání.  Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží.

 

Storno objednávky ze strany kupujícího

   
Kupující má právo stornovat objednávku:

1) pokud není vyexpedováno ze skladu

2) pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 3 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání.

3) pokud není upraveno pro potřebu zákazníka 

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel


Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@e-shop24.cz nebo písemně v provozovně dodavatele, nebo přiloženým dopisem k dokladům v balíku který pošle se zbožím dodavateli.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, (stříhání samolepících fólií), opotřebení a jiné vymezené zákonem. Pokud je zboží vyrobeno na objednávku zákazníka, rovněž toto zboží nelze vrátit. Pokud je zboží specialně upravováno pro potřebu zákazníka (stříhání samolepících fólií)  jedná se o objednávku která bude zpětně odkoupena za cenu která se individuálně domluví. Obecně platí, že pokud se samolepící folie nastříhá na přání zákazníka dodavatel nemá povinnost takto upravené zboží odebrat zpět.

4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. Pokud zákazník požaduje zaslání hotovosti složenkou na adresu, tato služba je zpoplatněna částkou 200,- Kč.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Zboží se již nevyrábí , nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Vrácením zálohy zanikají kupujícímu veškeré ostatní nároky, které by mohly vzniknout v souvislosti se storno objednávky.


Dodávka zboží

Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuto na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1-10 pracovních dní od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Pokud dojde k vyprodání zásob, zákazník na toto zboží ztrácí nárok .

 

Kupní cena a doprava 

Ceny služeb jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena). V případě objednání zboží nad 1500,-Kč s DPH, není-li dohodnuto jinak, cenu dopravy hradí dodavatel. Při objednávce menšího množství, to je do 1500,- Kč s DPH, je dohodnuta cena za dopravu 95,-Kč včetně DPH. Pří předplatbě je dohodnutá cena 65,- Kč včetně DPH . Osobní odběr je vždy zdarma. Při odebrání většího množství zboží může prodávající poskytnout kupujícímu rovněž dopravu zdarma nebo se slevou. Toto je pouze výhradní právo prodávajícího a není na něj žádný právní nárok. Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, je zákazníkem objednána služba třetí osobou (přepravce PPL) a je objednána jménem zákazníka. Poskytovatelem této služby je třetí osoba (přepravce PPL). Kupující uzavřením objednávky uděluje souhlas a zplnomocňuje dodavatele aby zprostředkoval realizaci přepravních služeb třetí osobou (přepravce PPL). Služba se považuje za dokončenou tedy zrealizovanou převzetím zásilky zákazníkem od přepravce. Tato částka také bude napsána odděleně na dokladu a příjemcem výše uvedené částky je třetí osoba (přepravce PPL). Třetí osobě (přepravce PPL) budou poskytnuty následující data: dobírka, adresa pro doručení, jméno, telefon a var.symbol. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

 

Platební podmínky

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu hotově a to  při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu nebo daňový doklad, který zašle se zbožím. U objednávek netypického zboží a při objednávkách nad 25.000,-- Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých) může prodávající požadovat zálohu až do výše 25% z celkové kupní ceny. Tato záloha bude odečtena z kupní ceny. Záloha se zákazníkovi vrací v případě, že obchod nebyl realizován z důvodu neschopnosti plnění ze strany prodávajícího, případně z jiných důvodů po písemné dohodě obou stran, jak kupujícího tak prodávajícího. Při nedodržení stanovené doby splatnosti faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.


Vady a reklamace

Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné závady, je potřeba toto neprodleně oznámit řidiči a zapsat do přepravního listu. V ostatních případech odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Záruka se nevztahuje na  běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Kratší životnost nelze považovat za vadu. V případě, že odběratel převezme zboží v neshodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na bezplatnou výměnu za zboží ve shodě s kupní smlouvou. Za výrobní vady odpovídá výrobce. Záruční doba je 24 měsíců.  Vady, které nemohly být zjištěny při příjmu zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční lhůty. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží nebo dodání chybějícího zboží, dále požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce.


Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.).Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

"Reklamaci" nelze uplatnit na již nalepené tapety na zdi (resp. na jiném podkladu). Proto je „Kupující“ povinen zkontrolovat každou roli tapety již před samotnou aplikací, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce až po nalepení na podklad.

Balík nikdy neposílejte na dobírku! Taktové zásilky nemůžeme přijmout a budou odmítnuty a navráceny zpět odesílateli! 

Odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

 

Ochrana osobních udajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Dále zákazník souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele v aktuálním znění.


Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

Prodávající informuje prostřednictvím těchto obchodních podmínek, kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující–spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

 

 

 


 !!! VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ KAŽDÉ ZÁSILKY VRÁCENÉ ZPĚT !!!

 

1) Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14-ti denní zákonné lhůtě

2) Formulář pro vrácení zboží z jiného důvodu...................................................

( 1,2, - zakroužkujte, popřípadě doplňte název formuláře )

Částku požaduji vrátit formou bankovního převodu na účet.

Kontaktní údaje :

Číslo faktury:*     2018 . . . . .

Číslo bankovního účtu:*

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefonický kontakt:

E-mail:

( * Bez těchto údajů nelze zaslat peníze zpět ! )

Vrácené zboží:

 

 

Zboží odešlete na adresu:

E-shop24.cz

Pavel a Věra Beťákovi

Hornická 689/23

735 42 TĚRLICKO

 

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1837. NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, a řádně zabalené. Za řádné odeslání zodpovídá zákazník.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

Nemožnost vrácení zboží !!!

Zboží které je upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (stříhání samolepících fólií na různé rozměry dle požadavku zákazníka), opotřebení a jiné vymezené zákonem. Právo na vrácení zboží se nevztahuje na zaslanou metráž v menším množství než role, a metráž která je odstříhávána z role fólie. Pokud je zboží vyrobeno na objednávku zákazníka, rovněž toto zboží nelze vrátit. Pokud je zboží speciálně upravováno pro potřebu zákazníka (stříhání samolepících fólií).

Obecně platí, že pokud se samolepící folie nastříhá na přání zákazníka dodavatel nemá povinnost takto upravené zboží odebrat zpět.

!!! VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ KAŽDÉ ZÁSILKY VRÁCENÉ ZPĚT !!!

 


 


Akční nabídka
Mohlo by vás zajímat

Copyright ©2017 IČO:461 12 774, DIČ:CZ6710311025 Pavel a Věra Beťákovi, Těrlicko 689, tel/fax: +420 596 423 740, info@e-shop24.cz ®